Nansenkonferansen om klimaendringer og folk på flukt

I forbindelse med Nansen-Amundsen-året i 2011 vil utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim være vertskap for en internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer og flukt. Nansenkonferansen - The Nansen Conference on Climate Change and Displacement in the 21st Century - blir avholdt i Oslo 6. - 7. juni 2011 (www.nansenconference.no).
Håpets vei Foto: Rune Eraker

Se oversikt over webcast fra Nansenkonferansen

Konferansen vil være en møteplass for mer enn 200 forskere, akademikere, politikere og myndighetspersoner, FN-representanter og NGO-er som har fokus på klimaendringer og er opptatt av de humanitære konsekvensene i form av tvungen migrasjon. Et viktig mål for konferansen er å etablere en felles forståelse av utfordringene knyttet til klimaflukt. Det er viktig å skille mellom akutte kriser (”sudden onset”) og langsomtvirkende endringer (”slow onset”), og mellom internt og eksternt fordrevne. Man vil drøfte rettsvernet for dagens og fremtidens miljøfordrevne – uten å undergrave asylinstituttet som ligger i Flyktningkonvensjonen. Nansenkonferansen inngår nemlig også i Flyktningkonvensjonens 60-års-markering. Konferansen skal også drøfte hva stater og organisasjoner kan gjøre for å forebygge flukt, for eksempel i form av klima¬tilpasning, katastrofeberedskap og tidlig varsling, og hvordan det humanitære responssystemet kan bli bedre til å møte utfordringene.
 
Konferansen vil være regjeringens viktigste bidrag til markeringen av Nansen som humanist i Nansen-Amundsen-året.
Blant de mest fremtredende deltakerne er FNs høykommissær for flyktninger, António Guterres, lederen for klimapanelet, Rajendra Pachauri og Europa-kommisjonsmedlem Kristalina Georgieva, som har ansvaret for internasjonalt samarbeid, humanitær bistand og katastrofeberedskap.
Flyktninghjelpen og Cicero (Senter for klimaforskning) er engasjert som tekniske og faglige samarbeidspartnere for konferansen, se program og bakgrunnsdokument for konferansen.
 
Parallelt med Nansenkonferansen blir det 6. og 7. juni avholdt en konferanse om samme tema beregnet på norsk ungdom. Dette skjer i Utviklingshuset, i regi av Flyktninghjelpen, Natur og Ungdom og Røde Kors Ungdom, se Utviklingshusets nettside. Tirsdag 7. juni kl. 19.00 inviterer Flyktninghjelpen til et debattprogram i Litteraturhuset, der den kjente amerikanske klimaforskeren James Hansen innleder, mens debatten foregår på norsk, med representanter fra de politiske partiene og organisasjonene.
 
For spørsmål om konferansen kan man ta kontakt med fagdirektør for flyktningesaker, Johan Meyer (, 23 95 15 15) eller konsulent Christian Gahre (, 23 95 15 29), begge i Seksjon for humanitære spørsmål.